31. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego…

czyli przede wszystkim oddania najmowanego sprzętu w terminie i stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z jego normalnego zużycia. Spełnienie tych dwóch warunków jest gwarancją zwrotu pełnej kaucji, co również zabezpieczone jest umową. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu Wynajmujący ma prawo naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wykonanie strony Kuba - Art